JEDNOSTAVNA NABAVA

U utorak, 27. studenog  2018. je završen postupak jednostavne nabave evidencijskog broja JN-01/2018.

Odabran je subjekt ALT DIGITAL d.o.o.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Natječajna dokumentacija za postupak jednostavne nabave u okviru Mjere 1. Jačanje prepoznatljivosti ribarskog područja, proizvoda i usluga izradom jedinstvenog vizualnog identiteta

Evidencijski broj nabave: JN-01/2018

ND_Mjera1. – Poziv na dostavu ponuda_pdf

ND_Mjera 1. – PRILOG I. – Ponudbeni list

ND_Mjera 1. – PRILOG II. – Troškovnik

ND_Mjera 1. – PRILOG III. – Izjava o suglasnosti i jamstvu izvornosti

ND_Mjera 1. – PRILOG IV. – Sastav radnog tima i zadaci

ND_Mjera 1. – PRILOG V. – Životopis članova radnog tima

ND_Mjera 1. – PRILOG VI. – Lista referenci ponuditelja

ND_Mjera 1. – PRILOG VII. – Izjava o nepostojanju ostalih razloga za isključenje ponuditelja

Sukob interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta po ZJN 2016. obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

 1. ako predstavnik naručitelja istodobno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
 2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu toga gospodarskog subjekta s više od 0,5 %.

Gospodarskim subjektom smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Predstavnikom naručitelja u smislu ZJN 2016 smatra se:

 1. čelnik tijela naručitelja, član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela naručitelja,
 2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu i
 3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave i
 4. osobe iz točaka 1., 2. i 3. kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

Odredbe o sukobu interesa iz članka 76 ZJN 2016. primjenjuju se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz  točke 1. (čelnika tijela naručitelja, člana upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela naručitelja).

Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana.

 

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) i članka 37. stavka 1. točke 15. Statuta Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“, Predsjednik Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Istarski švoj“ dana 08. studenog 2018. godine objavljuje

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU „ISTARSKI ŠVOJ“, KAO JAVNI NARUČITELJ, NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Istarski švoj“ u sukobu je interesa i ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi, sa slijedećim gospodarskim subjektima:

 • Grad Pazin, Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin
 • Obrt Vitis, zajednički obrt za proizvodnju vina, vl. Suzana Krulčić i Renato Krulčić, Lindar 126/b, 52000 Pazin
 • ROTONDA, Ugostiteljski obrt, vl. Sandi Marleta, Lindar 134, 52000 Pazin
 • OPG Đenijo Škabić, Runki 2, Gračišće
 • Grad Poreč, Obala m. Tita 5/1, 52440 Poreč
 • Općina Funtana, Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana
 • Općina Tar-Vabriga, Istarska 8, 52465 Tar
 • Nivio, obrt za morski ribolov, uzgoj i trgovinu, Republika 5, Vabriga, Tar-Vabriga
 • Općina Tinjan, Tinjan 2, 52444 Tinjan
 • Općina Višnjan, Trg slobode 1, 52463 Višnjan – Visignano
 • Matini grupa, proizvodni i uslužni obrt, vl. Angelo Mattich, Višnjan, J. Šurana 1
 • Općina Vrsar, Trg Degrassi 1, 52450 Vrsar
 • Ribarska zadruga Istra, Poreč (Grad Poreč – Parenzo), Mate Vlašića 24b
 • Poseidon, obrt za ribarstvo, trgovinu i turizam, vl. Michael Tasić, Kaštelir, Cerjani 4
 • Poljoprivredna zadruga OLEA VITIS ANTIQUA, Tar (Općina Tar – Vabriga), Vabriga, Sv. Antona 5
 • Ribarska zadruga Punta zub, Tar (Općina Tar – Vabriga), Vabriga, Republika 29
 • S. I. C. trgovina – građevinarstvo – turizam d. o. o., Višnjan, Milanezi 39
 • ISTRA F.Č. društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u trgovini, Vukovrska 19, 52440 Poreč
 • Dama, zajednički obrt za prijevoz i ribarstvo, suvl. Aleksandar Radošić i Davor Radošić, Poreč, Špadići 68
 • Bonaca, obrt za morski ribolov i prijevoz putnika, vl. Ranko Bonaca, Poreč, Nikole Tesle 2
 • Udruženje obrtnika Poreč, Partizanska 5a, 52 440 Poreč
 • STORM, obrt za ribarstvo, prijevoz putnika morem i trgovinu, vl. Robert Momić, Poreč, Gašpara Kalčića 10
 • Ronilački klub Ugor, Obala Maršala Tita bb, Vrsar

Predsjednik LAGUR-a “Istarski švoj”

Robert Momić

PLAN NABAVE

Plana nabave 2019. – II. izmjena

Plana nabave 2019. – I. izmjena

Plan nabave 2019.

Plan nabave 2018

REGISTAR UGOVORA

Registar ugovora 2019 – I. dopune

Registar ugovora 2019.