Postanite član

Pod uvjetima i na način određen Statutom LAGUR-a “Istarski švoj”, članom Udruge može postati:

 • svaka fizička osoba s punom poslovnom sposobnošću i prebivalištem na području djelovanja Udruge koja potpisom pristupnice prihvaća ciljeve Udruge i odredbe ovog Statuta;
 • svaka fizička osoba s punom poslovnom sposobnošću koja ima registriranu samostalnu djelatnost i/ili registriran obrt sa sjedištem na području djelovanja Udruge koja potpisom pristupnice prihvaća ciljeve Udruge i odredbe ovog Statuta;
 • svaka pravna osoba koja ima sjedište i podružnicu na području djelovanja Udruge koja potpisom pristupnice prihvaća ciljeve Udruge i odredbe ovog Statuta;
 • svaka jedinica lokalne samouprave koja djeluje na području djelovanja Udruge a ima manje od 25.000 stanovnika, koja potpisom pristupnice prihvaća ciljeve Udruge i odredbe ovog Statuta (tzv. kolektivni član).

Potencijalni članovi moraju biti predstavnici javnog, civilnog ili privatnog sektora, a Udruga pri primanju članova mora voditi računa o sektorskoj zastupljenosti sukladno nadležnom europskom i nacionalnom zakonodavstvu.

Ukoliko želite postati članom LAGUR-a “Istarski švoj“ molimo Vas da nam na dokaziv način (poštom na adresu LAGUR-a ili elektroničkom poštom na laguristarskisvoj@gmail.com) podnesete:

Za jedinice lokalne (područne) samouprave:

 1. Valjano ispunjenu pristupnicu,
 2. Odluku gradskog/općinskog vijeća o pristupanju LAGUR-u,
 3. Odluku kojom se imenuje predstavnik jedinice lokalne (područne) samouprave u LAGUR-u.
 4. Kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje i/ili predstavnika u LAGUR-u

 Za poduzeća:

 1. Valjano ispunjenu pristupnicu,
 2. Izvadak iz sudskog registra,
 3. Pravni akt kojim se dokazuje pripadnost gospodarskom sektoru ribarstva sukladno čl. 2. st. 1. t. f) Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/2019)(preslik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova ili povlastica za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama ili povlastica za akvakulturu ili izvod iz upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva, ili drugi pravni akt sukladno posebnom propisu)
 4. Odluku nadležnog tijela pravne osobe o pristupanju LAGUR-u,
 5. Odluku kojom se imenuje predstavnik poduzeća u LAGUR-u,
 6. Kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje i/ili predstavnika u LAGUR-u

Za obrte:

 1. Valjano ispunjenu pristupnicu,
 2. Izvadak iz obrtnog registra,
 3. Pravni akt kojim se dokazuje pripadnost gospodarskom sektoru ribarstva sukladno čl. 2. st. 1. t. f) Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 27/2019)(preslik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova ili povlastica za uzgoj morske ribe i drugih morskih organizama ili povlastica za akvakulturu ili izvod iz upisnika odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva, ili drugi pravni akt sukladno posebnom propisu)
 4. Odluku obrta o pristupanju LAGUR-u,
 5. Odluku kojom se imenuje predstavnik obrta u LAGUR-u,
 6. Kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje i/ili predstavnika u LAGUR-u

Za udruge

 1. Valjano ispunjenu pristupnicu,
 2. Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske,
 3. Odluku nadležnog tijela o pristupanju LAGUR-u,
 4. Odluku kojom se ovlašćuje predstavnik udruge u LAGUR-u,
 5. Kopija osobne iskaznice osobe ovlaštene za zastupanje i/ili predstavnika u LAGUR-u

Za fizičke osobe

 1. Valjano ispunjenu pristupnicu,
 2. Odluku o pristupanju LAGUR-u,
 3. Kopiju osobne iskaznice.

NAPOMENA:

Odluku kojom se imenuje predstavnik JLS/poduzeća/obrta/udruge u LAGUR-u dostavlja se isključivo ako JLS/poduzeće/obrt/udrugu u LAGUR-u neće predstavljati osoba ovlaštena za zastupanje.

Ukoliko imenujete predstavnika u LAGUR-u, vodite računa da sektorska pripadnost ostane nepromijenjena (tj. da imenovani predstavnik nema poveznice sa drugim sektorom).

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjem ili za više informacija, kontaktirajte nas putem e-maila laguristarskisvoj@gmail.com.

PRISTUPNICA LAGUR – PRAVNE OSOBE

PRISTUPNICA LAGUR – FIZIČKE OSOBE

 

Odluke o visini i načinu plaćanja članarine:

 1. Odluka Skupštine br. 2-2017 o visini i načinu plaćanja članarine za 2018. g.
 2. Odluka Skupštine br. 7-2018 o visini i načinu plaćanja članarine za 2019.g.
 3. Odluka Skupštine br. 20-2019 o visini i načinu plaćanja članarine za 2020. g.
 4. Odluka Skupštine br. 12-2020 o visini i načinu plaćanja članarine za 2021.g.
 5. Odluka Skupštine br. 15-2021 o visini i načinu plaćanja članarine za 2022.g.