Natječaj za mjeru 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine

LAGUR “Istarski švoj” dana 27. veljače 2020. godine objavljuje Natječaj za provedbu Mjere 7. iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”,  pod nazivom “Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine”.

PREDMET NATJEČAJA

 • Dodjela javne potpore za provedbu aktivnosti u okviru odobrene mjere iz LRSR s ciljem promicanja ribarstvene, akvakulturne, pomorske, društvene i kulturne baštine i nasljeđa u ribarstvenom i akvakulturnom području.
 • Mjera 7. se odnosi na ulaganja u istraživanje, planiranje, opremanje i razvoj sadržaja i usluga društvene, turističke i slične infrastrukture (poput muzejskih prostora, centara za posjetitelje, dječjih igrališta, staza i sl.) u svrhu promocije i podizanja svijesti o ribarstvenoj, akvakulturnoj, pomorskoj i kulturnoj baštini uključujući razvoj softvera za promociju ribarstvene, akvakulturne, pomorske i kulturne baštine.

 

RASPOLOŽIVA SREDSTVA

 • 625.000,00 EUR u protuvrijednosti u HRK
 • Najniži iznos po projektu iznosi 15.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.
 • Najviši iznos po projektu iznosi 350.000 EUR u protuvrijednosti u kunama.

 

PRIHVATLJIVI NOSITELJI PROJEKATA

Prema organizacijskom obliku prihvatljiv nositelj projekta je:

 1. jedinica lokalne samouprave (JLS-ovi), ili
 2. trgovačko društvo u većinskom vlasništvu JLS-a, ili
 3. ustanova, ili
 4. turistička zajednica, ili
 5. komunalno poduzeće, ili
 6. udruga, ili
 7. organizacija subjekata u ribarstvu

čije sjedište mora biti unutar obuhvata ribarstvenog područja FLAG-a tj. unutar:

 • gradova: Pazin i Poreč-Parenzo; te
 • općina: Funtana-Fontane, Tar-Vabriga-Torre-Abrega, Tinjan, Višnjan-Visignano i Vrsar-Orsera.

 

PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKATA

 • Temeljem ovoga natječaja nositelj projekta može podnijeti jednu prijavu projekta za više prihvatljivih aktivnosti, na više različitih lokacija.
 • Prilikom podnošenja prijave projekta, nositelj projekta obavezno dostavlja ispunjen obrazac Zahtjeva za potporu i pripadajuću dokumentaciju iz Priloga II.
 • Prijave projekata podnose se od 09. ožujka 2020., a najkasnije do 20. travnja 2020., u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu  „Istarski švoj“, 154. brigade hrvatske vojske 5, 52000 Pazin.
 • Prijave projekata poslane na način različit od navedenog (npr. faksom ili e-poštom, osobna dostava) ili dostavljene na druge adrese biti će automatski isključene.

 

DODATNE INFORMACIJE VEZANE UZ NATJEČAJ

 • Nositelji projekata mogu FLAG-u postaviti pitanja vezana uz natječaj isključivo elektroničkim putem slanjem upita na adresu e-pošte: laguristarskisvoj@gmail.com, i to od dana objave natječaja do najkasnije deset (10) dana prije dana isteka roka za podnošenje prijave.
 • Odgovori na pitanja biti će objavljeni na mrežnim stranicama FLAG-a i to na način da će se osigurati zaštita osobnih podataka korisnika.
 • Popis projekata koji su odabrani od strane FLAG-a biti će objavljen na mrežnoj stranici FLAG-a nakon pravomoćnosti svih odluka i utvrđivanja Konačne rang liste.
 • Svi osobni podaci prikupljeni temeljem ovoga FLAG natječaja prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe FLAG natječaja, obrade prijava projekata nositelja projekta i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

 

PITANJA I ODGOVORI: 

Mjera 7. – Tablica: pitanja i odgovori