16. Travanj, 2020.

Uputa o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Uputa o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva dostavilo je dana 16. travnja 2020. godine FLAG-ovima Uputu o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19).

Navedenom se uputom definiraju:

 

Ad. 1.) Postupci vezani za sjednice/sastanke nadležnih tijela za odabir projekata/ostalih tijela u postupku odabira projekata

 • Sjednice nadležnog tijela FLAG-a u postupku odabira projekata i redovnom poslovanju FLAG-a (Upravni odbor, Skupština, tijelo nadležno za prigovore itd.) mogu se održavati neovisno o tome je li ispunjen kvorum od 51% fizički prisutnih članova, odnosno fizičko prisustvo članova nadležnog tijela FLAG-a neće biti obvezno dok traje izvanredna situacija uzrokovana Coronavirusom (COVID – 19).
 • Postupanje u skladu s odredbom o ograničenom broju glasovanja pisanim putem, navedeno u Smjernicama u poglavlju 1.6.1, za uzastopne sjednice, neće biti primjenjivo dok traje izvanredna situacija uzrokovana Coronavirusom (COVID – 19).
 • Sjednice/sastanci svih osoba/tijela FLAG-a koje sudjeluju u postupku odabira projekata odnosno provedbi LRSR-a mogu se provoditi putem online alata (elektronička pošta, Skype i drugo). FLAG je obvezan za ove postupke osigurati odgovarajući revizijski trag.

Ad. 2.) Postupci vezani za dostavu i razmjenu dokumentacije između FLAG-a i nositelja projekta

 • FLAG može službene akte i dokumente prema nositeljima projekata (Zahtjev za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Odluke nadležnog tijela FLAG-a, Obavijesti i drugo) uputiti i putem elektroničke pošte, uz naznaku da se isti smatraju pravovaljanima te da se rokovi za postupanje po istima, ako je primjenjivo, računaju u odnosu na dostavu/zaprimanje istih putem elektroničke pošte (obavezno zatražiti potvrdu primitka od strane nositelja projekta).
 • Nadalje, prilikom slanja odluka nadležnog tijela donesenih u okviru postupka odabira projekata, potrebno je nositelju projekta napomenuti da će predmetne odluke naknadno biti dostavljene i putem pošte u izvornom obliku, a radi evidentiranja i čuvanja dokumentacije. Na službenim mrežnim stranicama FLAG je obavezan objaviti informaciju i upute o načinu dostave Zahtjeva za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Odluka, Obavijesti i drugih akata prema nositeljima projekata.
 • U slučaju nemogućnosti fizičke ovjere dokumenata potpisom i pečatom, FLAG je dužan prije upućivanja službenih akata nositeljima projekta ishoditi od odgovornih/ovlaštenih osoba koje inače te akte potpisuju, suglasnost odnosno odobrenje putem elektroničke pošte.
 • Odluke/obavijesti nadležnog tijela FLAG-a te ostali službeni akti u postupku odabira projekata na FLAG natječaj, smatrat će se pravovaljani ako su ispisani na memorandumu FLAG-a, ovjereni potpisom i pečatom (ili odobreni od strane odgovorne/ovlaštene osobe putem elektroničke pošte u slučaju nemogućnosti fizičke ovjere) te poslani sa službenog mail-a FLAG-a (skenirane ili u PDF formatu).
 • FLAG je dužan omogućiti nositeljima projekata slanje dokumenata i putem elektroničke pošte te dati jasne upute na koji način se provodi dostava dokumenata prema FLAG-u (Odgovor na Zahtjev za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Prigovor na Odluke nadležnog tijela FLAG-a i drugo; način dostave: skenirani dokumenti – poslani u privitku e-pošte, putem poveznice i/ili dr.)
 • S obzirom da nadležne institucije za izdavanje projektne dokumentacije rade ograničeno i/ili sa smanjenim administrativnim kapacitetima, FLAG je dužan navedeno uzeti u obzir kod postupaka i rokova vezanih za odgovore/dopune, prigovore i drugo. U tom smislu, FLAG može nositelju projekta produžiti rok za dostavu dokumentacije, uz obavezni pisani trag komunikacije s nositeljima projekata o nemogućnosti dostave/ishođenja potrebne dokumentacije, odnosno potrebnim rokovima dostave iste.

Ad. 3.) Postupci vezani za dostavu i razmjenu dokumentacije između FLAG-a/nositelja projekta i Upravljačkog tijela

 • Dokumentacija koju je dužan dostavljati Upravljačkom tijelu u skladu sa Pravilnikom o LRSR i Smjernicama o provedbi LRSR, FLAG/nositelj projekta može dostaviti i putem elektroničke pošte (ako prilog ili poveznica za preuzimanje dokumentacije) na eufondovi.ribarstvo@mps.hr, sa službenog e-maila FLAG-a, skenirani ili u PDF formatu. U slučaju nemogućnosti fizičke ovjere potpisom i pečatom odgovorne/ovlaštene osobe, dokumenti se mogu dostaviti i bez ovjere, ali uz priloženu suglasnost/odobrenje odgovorne/ovlaštene osobe putem elektroničke pošte). Navedeno se odnosi na dokumentaciju vezanu za zahtjev za odobrenje promjena podataka o FLAG-ovima/ribarstvenim područjima, zahtjev za odobrenje izmjena LRSR, izvještaj o provedenom postupku odabira projekata i zahtjev za odobrenje promjena u operaciji.
 • Zahtjev za isplatu za tekuće troškove i troškove vođenja potrebno je podnijeti Upravljačkom tijelu putem pošte, osim u slučajevima kada isto nije moguće radi ograničenja utvrđenih mjerama Stožera civilne zaštite. U tom slučaju, FLAG može zahtjev za isplatu podnijeti i putem elektroničke pošte uz pripadajuće obrazloženje nemogućnosti i upućivanje na relevantno ograničenje/zabranu.

Ad. 4.) Plan provedbe LRSR za 2020. godinu

 • FLAG-ovi koji u svojim LRSR imaju izrađen Akcijski plan provedbe po kvartalima unutar jedne kalendarske godine, nisu obavezni poštivati objavu FLAG natječaja prema kvartalima definiranim u LRSR, već se ista promatra na godišnjoj razini.
 • Izmjene LRSR koje se odnose na realokacije unutar kvartala u okviru iste godine, mogu se provoditi bez slanja Zahtjeva za odobrenjem izmjena odabrane LRSR Upravljačkom tijelu.

 

Primjena uputa

 • Za potrebe provedbe Pravilnika o LRSR i Smjernica za provedbu LRSR, izmjena Statuta, internih akata, odluka, procedura i ostalih elemenata radi izmjena u postupanju od strane FLAG-a prema ovim uputama, nije potrebna (osim ako proizlazi iz drugih posebnih propisa za koje nije nadležno Upravljačko tijelo) te je, prema gore navedenim uputama, moguće postupati od dana zaprimanja ove obavijesti sve do zaprimanja obavijesti Upravljačkog tijela o prestanku važenja iste, kojima se izvanredne okolnosti stavljaju van snage.