17. Travanj, 2020.

Važna obavijest – Uputa o načinu dostave akata prema LAGUR-u i nositeljima projekata

Važna obavijest – Uputa o načinu dostave akata prema LAGUR-u i nositeljima projekata

Nastavno na Uputu Uprave ribarstva o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19), LAGUR “Istrski švoj” donio je

UPUTU O NAČINU DOSTAVE AKATA PREMA LAGUR-u I NOSITELJIMA PROJEKATA 

 

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (Covid-19) nositelji projekata mogu, usprkos određenim odredbama Natječaja, postupati kako slijedi:

OPĆE ODREDBE:

1. Sve opće i specifične odredbe navedene u ovoj Obavijesti primjenjuju se za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (Covid-19) umjesto odgovarajućih odredbi FLAG Natječaja za Mjeru 7. i Vodiča za Mjeru 7., te ostale mjere LAGUR-a koje su trenutno u provedbi.  Po prestanku izvanrednih okolnosti sve odredbe iz Obavijesti prestaju važiti, te se primjenjuju odredbe FLAG Natječaja za Mjeru 7. i Vodič za Mjeru 7., te ostale mjere LAGUR-a koje u tom trenutku nisu finalizirane.

2. Nositelj projekta sve akte koje upućuje FLAG-u (prijava projekta, odgovor na Zahtjev za D/O/I, Zahtjev za odustanak, prigovor na odluke nadležnog tijela i dr.) podnosi u elektroničkom obliku na adresu laguristarskisvoj@gmail.com ili aleksandra.laguristarskisvoj@gmail.com;

3. Dokumentacija iz točke 2. obavezno mora naknadno biti dostavljena FLAG-u putem pošte u izvornom obliku, radi evidentiranja i čuvanja dokumentacije (u primjerenom roku kojeg će FLAG odrediti i o kojem će nositelji projekata biti pravovremeno obaviješteni);

4. Svi sastavni dijelovi predmetne dokumentacije moraju biti dostavljeni kao privitak elektroničke pošte iz točke 2. i/ili putem poveznice, skenirani ili u PDF obliku;

5. U slučaju nemogućnosti dostave/ishođenja određenog akta od strane nositelja projekta (obzirom da nadležne institucije za izdavanje projektne dokumentacije rade ograničeno i/ili sa smanjenim administrativnim kapacitetima i/ili zbog ograničenja utvrđenih mjerama Stožera civilne zaštite), nositelj projekta obvezan je FLAG-u elektroničkim putem uputiti Obavijest o nemogućnosti dostave/ishođenja potrebne dokumentacije. Navedena Obavijest mora biti obrazložena, upućivati na relevantno ograničenje/zabranu (ako je primjenjivo) te sadržavati prijedlog primjerenog roka za dostavu akta. FLAG će navedeno uzeti u obzir kod postupaka i rokova vezanih za odgovore/dopune, prigovore i drugo, te će, ukoliko utvrdi da se radi o opravdanim okolnostima, nositelju projekta primjereno produžiti rok za dostavu predmetnog akta.

6. Ukoliko je došlo do normalizacije poslovanja institucija i/ili ukidanja Mjera Stožera civilne zaštite na koje se nositelj projekta poziva sukladno točki 5., isti ne može tražiti produženje rokova za dostavu akata sukladno točki 5.

7. Dostava odluka/obavijesti/zahtjeva nositelju projekta od strane FLAG-a obavlja se elektroničkim putem, i to na način da će isti biti će ispisani na memorandumu FLAG-a, ovjereni potpisom i pečatom (ili odobreni sukladno točki 5.) te poslani sa e-mail adrese laguristarskisvoj@gmail.com, skenirani ili u PDF formatu.

8. U slučaju nemogućnosti fizičke ovjere dokumenata potpisom i pečatom, FLAG je dužan prije upućivanja službenih akata nositeljima projekta ishoditi od odgovornih/ovlaštenih osoba koje inače te akte potpisuju, suglasnost odnosno odobrenje putem elektroničke pošte.

9. FLAG i/ili nositelj projekta obvezni su elektroničkim putem potvrditi primitak svakog službenog akta, i to u vidu odgovora na zaprimljeni službeni akt (potvrda primitka).

 

SPECIFIČNE ODREDBE:

U nastavku slijede dodatna obrazloženja glede pojedinih akata:

A. PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKATA

 • Neovisno o elektroničkom slanju prijave projekta, nositelj projekta obvezan je poštovati Natječajem propisan rok za dostavu prijave projekta i Natječajem propisan sadržaj prijave projekta;
 • u predmetu e-maila nositelj projekta obvezan je napisati kako slijedi: „PRIJAVA PROJEKTA – FLAG Natječaj za Mjeru 7. – PROMICANJE RIBARSTVENE, AKVAKULTURNE I POMORSKE BAŠTINE – Puni naziv i adresa nositelja projekta“;
 • trenutkom podnošenja prijave projekta na ovaj FLAG natječaj smatra se datum i vrijeme zaprimanja prijave projekta od strane FLAG-a.
 • Sve ostale odredbe Natječaja za Mjeru 7. i Vodiča za Mjeru 7. koje se tiču podnošenja prijave projekta ostaju nepromijenjene.

B. ZAHTJEV ZA DOPUNU/OBRAZLOŽENJE/ISPRAVAK

 • FLAG nositelju projekta, zbog razloga propisanih Natječajem, elektronskim putem izdaje Zahtjev za D/O/I, u bilo kojoj fazi postupka odabira projekata;
 • vremenom zaprimanja Zahtjeva za D/O/I od strane nositelja projekta smatra se datum i vrijeme kada je Zahtjev za D/O/I elektroničkim putem poslan od strane FLAG-a.

C. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODUSTAJANJE

 • U slučaju da nositelj projekta odustane od projekta, u predmetu e-maila obvezan je napisati kako slijedi: „ZAHTJEV ZA ODUSTAJANJE – FLAG Natječaj za Mjeru 7. – PROMICANJE RIBARSTVENE, AKVAKULTURNE I POMORSKE BAŠTINE – Puni naziv i adresa nositelja projekta“;
 • trenutkom podnošenja Zahtjeva za odustajanje smatra se datum i vrijeme zaprimanja Zahtjeva za odustajanje od strane FLAG-a.

D. PODNOŠENJE PRIGOVORA NA ODLUKU NADLEŽNOG TIJELA FLAG-a

 • U slučaju da nositelj projekta podnosi prigovor na Oduke iz točke 10. podtočke 4. Natječaja, u predmetu e-maila obvezan je napisati kako slijedi: „POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE FLAG-a „Istarski švoj“ – Natječaj za Mjeru 7. – Puni naziv i adresa podnositelja prigovora“;
 • trenutkom podnošenja prigovora smatra se datum i vrijeme zaprimanja prigovora od strane FLAG-a.
 • pisano odricanje od prava na prigovor i/ili odustajanje od već podnesenog prigovora nositelj projekta dostavlja FLAG-u elektroničkim putem, poštujući rokove navedene u Natječaju.

E. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

 • Sve navedeno primjenjuje se na odgovarajući način i na podnošenje Zahtjeva za isplatu jedino ako, u trenutku zaprimanja Zahtjeva za isplatu od strane FLAG-a, i dalje budu na snazi ograničenja/zabrane utvrđene mjerama Stožera civilne zaštite zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19. U suprotnom, primjenjuju se odredbe Natječaja za Mjeru 7.

Za sve ostale akte koji proizlaze iz pojedine Mjere iz LRSR a nisu pojedinačno navedeni u Specifičnim odredbama, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisane ovom Uputom.