3. Kolovoz, 2020.

Informativne radionice za Mjeru 2. “Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom”

Informativne radionice za Mjeru 2. “Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom”

Pozivamo sve potencijalne nositelje projekata da sudjeluju na informativnim radionicama za Mjeru 2. “Ulaganje u prodajna mjesta, kušaone i nabava vozila za proizvode ribarstva i akvakulture s jedinstvenim vizualnim identitetom” iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”, koje će se održati 07. kolovoza 2020. godine na sljedećim lokacijama:

 • Radionica br. 1. – u prostorijama Poduzetničkog inkubatora Poreč, na adresi Žbandaj 34a, 52440 Poreč, od 09 – 11 sati,
 • Radionica br. 2. – u prostorijama LAGUR-a „Istarski švoj“ na adresi 154. brigade hrvatske vojske 5, 52000 Pazin, od 13 – 15 sati.

S obzirom na mjere koje su na snazi zbog pandemije CoVid-19, molimo da svoje sudjelovanje na radionici prethodno najavite na e-mail laguristarskisvoj@gmail.com najkasnije do 06. kolovoza u 12 sati, uz obveznu naznaku kojoj ćete od navedenih radionica pristupiti.

Tekst Natječaja i dodatne informacije možete pronaći na web stranicama LAGUR-a „Istarski švoj“ na sljedećoj poveznici.

Više informacija: Poziv – informativna radionica na terenu za Mjeru 2. iz LRSR

17. Travanj, 2020.

Važna obavijest – Uputa o načinu dostave akata prema LAGUR-u i nositeljima projekata

Važna obavijest – Uputa o načinu dostave akata prema LAGUR-u i nositeljima projekata

Nastavno na Uputu Uprave ribarstva o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19), LAGUR “Istrski švoj” donio je

UPUTU O NAČINU DOSTAVE AKATA PREMA LAGUR-u I NOSITELJIMA PROJEKATA 

 

Zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (Covid-19) nositelji projekata mogu, usprkos određenim odredbama Natječaja, postupati kako slijedi:

OPĆE ODREDBE:

1. Sve opće i specifične odredbe navedene u ovoj Obavijesti primjenjuju se za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (Covid-19) umjesto odgovarajućih odredbi FLAG Natječaja za Mjeru 7. i Vodiča za Mjeru 7., te ostale mjere LAGUR-a koje su trenutno u provedbi.  Po prestanku izvanrednih okolnosti sve odredbe iz Obavijesti prestaju važiti, te se primjenjuju odredbe FLAG Natječaja za Mjeru 7. i Vodič za Mjeru 7., te ostale mjere LAGUR-a koje u tom trenutku nisu finalizirane.

2. Nositelj projekta sve akte koje upućuje FLAG-u (prijava projekta, odgovor na Zahtjev za D/O/I, Zahtjev za odustanak, prigovor na odluke nadležnog tijela i dr.) podnosi u elektroničkom obliku na adresu laguristarskisvoj@gmail.com ili aleksandra.laguristarskisvoj@gmail.com;

3. Dokumentacija iz točke 2. obavezno mora naknadno biti dostavljena FLAG-u putem pošte u izvornom obliku, radi evidentiranja i čuvanja dokumentacije (u primjerenom roku kojeg će FLAG odrediti i o kojem će nositelji projekata biti pravovremeno obaviješteni);

4. Svi sastavni dijelovi predmetne dokumentacije moraju biti dostavljeni kao privitak elektroničke pošte iz točke 2. i/ili putem poveznice, skenirani ili u PDF obliku;

5. U slučaju nemogućnosti dostave/ishođenja određenog akta od strane nositelja projekta (obzirom da nadležne institucije za izdavanje projektne dokumentacije rade ograničeno i/ili sa smanjenim administrativnim kapacitetima i/ili zbog ograničenja utvrđenih mjerama Stožera civilne zaštite), nositelj projekta obvezan je FLAG-u elektroničkim putem uputiti Obavijest o nemogućnosti dostave/ishođenja potrebne dokumentacije. Navedena Obavijest mora biti obrazložena, upućivati na relevantno ograničenje/zabranu (ako je primjenjivo) te sadržavati prijedlog primjerenog roka za dostavu akta. FLAG će navedeno uzeti u obzir kod postupaka i rokova vezanih za odgovore/dopune, prigovore i drugo, te će, ukoliko utvrdi da se radi o opravdanim okolnostima, nositelju projekta primjereno produžiti rok za dostavu predmetnog akta.

6. Ukoliko je došlo do normalizacije poslovanja institucija i/ili ukidanja Mjera Stožera civilne zaštite na koje se nositelj projekta poziva sukladno točki 5., isti ne može tražiti produženje rokova za dostavu akata sukladno točki 5.

7. Dostava odluka/obavijesti/zahtjeva nositelju projekta od strane FLAG-a obavlja se elektroničkim putem, i to na način da će isti biti će ispisani na memorandumu FLAG-a, ovjereni potpisom i pečatom (ili odobreni sukladno točki 5.) te poslani sa e-mail adrese laguristarskisvoj@gmail.com, skenirani ili u PDF formatu.

8. U slučaju nemogućnosti fizičke ovjere dokumenata potpisom i pečatom, FLAG je dužan prije upućivanja službenih akata nositeljima projekta ishoditi od odgovornih/ovlaštenih osoba koje inače te akte potpisuju, suglasnost odnosno odobrenje putem elektroničke pošte.

9. FLAG i/ili nositelj projekta obvezni su elektroničkim putem potvrditi primitak svakog službenog akta, i to u vidu odgovora na zaprimljeni službeni akt (potvrda primitka).

 

SPECIFIČNE ODREDBE:

U nastavku slijede dodatna obrazloženja glede pojedinih akata:

A. PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKATA

 • Neovisno o elektroničkom slanju prijave projekta, nositelj projekta obvezan je poštovati Natječajem propisan rok za dostavu prijave projekta i Natječajem propisan sadržaj prijave projekta;
 • u predmetu e-maila nositelj projekta obvezan je napisati kako slijedi: „PRIJAVA PROJEKTA – FLAG Natječaj za Mjeru 7. – PROMICANJE RIBARSTVENE, AKVAKULTURNE I POMORSKE BAŠTINE – Puni naziv i adresa nositelja projekta“;
 • trenutkom podnošenja prijave projekta na ovaj FLAG natječaj smatra se datum i vrijeme zaprimanja prijave projekta od strane FLAG-a.
 • Sve ostale odredbe Natječaja za Mjeru 7. i Vodiča za Mjeru 7. koje se tiču podnošenja prijave projekta ostaju nepromijenjene.

B. ZAHTJEV ZA DOPUNU/OBRAZLOŽENJE/ISPRAVAK

 • FLAG nositelju projekta, zbog razloga propisanih Natječajem, elektronskim putem izdaje Zahtjev za D/O/I, u bilo kojoj fazi postupka odabira projekata;
 • vremenom zaprimanja Zahtjeva za D/O/I od strane nositelja projekta smatra se datum i vrijeme kada je Zahtjev za D/O/I elektroničkim putem poslan od strane FLAG-a.

C. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ODUSTAJANJE

 • U slučaju da nositelj projekta odustane od projekta, u predmetu e-maila obvezan je napisati kako slijedi: „ZAHTJEV ZA ODUSTAJANJE – FLAG Natječaj za Mjeru 7. – PROMICANJE RIBARSTVENE, AKVAKULTURNE I POMORSKE BAŠTINE – Puni naziv i adresa nositelja projekta“;
 • trenutkom podnošenja Zahtjeva za odustajanje smatra se datum i vrijeme zaprimanja Zahtjeva za odustajanje od strane FLAG-a.

D. PODNOŠENJE PRIGOVORA NA ODLUKU NADLEŽNOG TIJELA FLAG-a

 • U slučaju da nositelj projekta podnosi prigovor na Oduke iz točke 10. podtočke 4. Natječaja, u predmetu e-maila obvezan je napisati kako slijedi: „POVJERENSTVO ZA PRIGOVORE FLAG-a „Istarski švoj“ – Natječaj za Mjeru 7. – Puni naziv i adresa podnositelja prigovora“;
 • trenutkom podnošenja prigovora smatra se datum i vrijeme zaprimanja prigovora od strane FLAG-a.
 • pisano odricanje od prava na prigovor i/ili odustajanje od već podnesenog prigovora nositelj projekta dostavlja FLAG-u elektroničkim putem, poštujući rokove navedene u Natječaju.

E. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ISPLATU

 • Sve navedeno primjenjuje se na odgovarajući način i na podnošenje Zahtjeva za isplatu jedino ako, u trenutku zaprimanja Zahtjeva za isplatu od strane FLAG-a, i dalje budu na snazi ograničenja/zabrane utvrđene mjerama Stožera civilne zaštite zbog izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19. U suprotnom, primjenjuju se odredbe Natječaja za Mjeru 7.

Za sve ostale akte koji proizlaze iz pojedine Mjere iz LRSR a nisu pojedinačno navedeni u Specifičnim odredbama, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe propisane ovom Uputom.

16. Travanj, 2020.

Uputa o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Uputa o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva dostavilo je dana 16. travnja 2020. godine FLAG-ovima Uputu o privremenom postupku provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu tijekom pandemije uzrokovane koronavirusom (Covid-19).

Navedenom se uputom definiraju:

 

Ad. 1.) Postupci vezani za sjednice/sastanke nadležnih tijela za odabir projekata/ostalih tijela u postupku odabira projekata

 • Sjednice nadležnog tijela FLAG-a u postupku odabira projekata i redovnom poslovanju FLAG-a (Upravni odbor, Skupština, tijelo nadležno za prigovore itd.) mogu se održavati neovisno o tome je li ispunjen kvorum od 51% fizički prisutnih članova, odnosno fizičko prisustvo članova nadležnog tijela FLAG-a neće biti obvezno dok traje izvanredna situacija uzrokovana Coronavirusom (COVID – 19).
 • Postupanje u skladu s odredbom o ograničenom broju glasovanja pisanim putem, navedeno u Smjernicama u poglavlju 1.6.1, za uzastopne sjednice, neće biti primjenjivo dok traje izvanredna situacija uzrokovana Coronavirusom (COVID – 19).
 • Sjednice/sastanci svih osoba/tijela FLAG-a koje sudjeluju u postupku odabira projekata odnosno provedbi LRSR-a mogu se provoditi putem online alata (elektronička pošta, Skype i drugo). FLAG je obvezan za ove postupke osigurati odgovarajući revizijski trag.

Ad. 2.) Postupci vezani za dostavu i razmjenu dokumentacije između FLAG-a i nositelja projekta

 • FLAG može službene akte i dokumente prema nositeljima projekata (Zahtjev za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Odluke nadležnog tijela FLAG-a, Obavijesti i drugo) uputiti i putem elektroničke pošte, uz naznaku da se isti smatraju pravovaljanima te da se rokovi za postupanje po istima, ako je primjenjivo, računaju u odnosu na dostavu/zaprimanje istih putem elektroničke pošte (obavezno zatražiti potvrdu primitka od strane nositelja projekta).
 • Nadalje, prilikom slanja odluka nadležnog tijela donesenih u okviru postupka odabira projekata, potrebno je nositelju projekta napomenuti da će predmetne odluke naknadno biti dostavljene i putem pošte u izvornom obliku, a radi evidentiranja i čuvanja dokumentacije. Na službenim mrežnim stranicama FLAG je obavezan objaviti informaciju i upute o načinu dostave Zahtjeva za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Odluka, Obavijesti i drugih akata prema nositeljima projekata.
 • U slučaju nemogućnosti fizičke ovjere dokumenata potpisom i pečatom, FLAG je dužan prije upućivanja službenih akata nositeljima projekta ishoditi od odgovornih/ovlaštenih osoba koje inače te akte potpisuju, suglasnost odnosno odobrenje putem elektroničke pošte.
 • Odluke/obavijesti nadležnog tijela FLAG-a te ostali službeni akti u postupku odabira projekata na FLAG natječaj, smatrat će se pravovaljani ako su ispisani na memorandumu FLAG-a, ovjereni potpisom i pečatom (ili odobreni od strane odgovorne/ovlaštene osobe putem elektroničke pošte u slučaju nemogućnosti fizičke ovjere) te poslani sa službenog mail-a FLAG-a (skenirane ili u PDF formatu).
 • FLAG je dužan omogućiti nositeljima projekata slanje dokumenata i putem elektroničke pošte te dati jasne upute na koji način se provodi dostava dokumenata prema FLAG-u (Odgovor na Zahtjev za dopunom/obrazloženjem/ispravkom, Prigovor na Odluke nadležnog tijela FLAG-a i drugo; način dostave: skenirani dokumenti – poslani u privitku e-pošte, putem poveznice i/ili dr.)
 • S obzirom da nadležne institucije za izdavanje projektne dokumentacije rade ograničeno i/ili sa smanjenim administrativnim kapacitetima, FLAG je dužan navedeno uzeti u obzir kod postupaka i rokova vezanih za odgovore/dopune, prigovore i drugo. U tom smislu, FLAG može nositelju projekta produžiti rok za dostavu dokumentacije, uz obavezni pisani trag komunikacije s nositeljima projekata o nemogućnosti dostave/ishođenja potrebne dokumentacije, odnosno potrebnim rokovima dostave iste.

Ad. 3.) Postupci vezani za dostavu i razmjenu dokumentacije između FLAG-a/nositelja projekta i Upravljačkog tijela

 • Dokumentacija koju je dužan dostavljati Upravljačkom tijelu u skladu sa Pravilnikom o LRSR i Smjernicama o provedbi LRSR, FLAG/nositelj projekta može dostaviti i putem elektroničke pošte (ako prilog ili poveznica za preuzimanje dokumentacije) na eufondovi.ribarstvo@mps.hr, sa službenog e-maila FLAG-a, skenirani ili u PDF formatu. U slučaju nemogućnosti fizičke ovjere potpisom i pečatom odgovorne/ovlaštene osobe, dokumenti se mogu dostaviti i bez ovjere, ali uz priloženu suglasnost/odobrenje odgovorne/ovlaštene osobe putem elektroničke pošte). Navedeno se odnosi na dokumentaciju vezanu za zahtjev za odobrenje promjena podataka o FLAG-ovima/ribarstvenim područjima, zahtjev za odobrenje izmjena LRSR, izvještaj o provedenom postupku odabira projekata i zahtjev za odobrenje promjena u operaciji.
 • Zahtjev za isplatu za tekuće troškove i troškove vođenja potrebno je podnijeti Upravljačkom tijelu putem pošte, osim u slučajevima kada isto nije moguće radi ograničenja utvrđenih mjerama Stožera civilne zaštite. U tom slučaju, FLAG može zahtjev za isplatu podnijeti i putem elektroničke pošte uz pripadajuće obrazloženje nemogućnosti i upućivanje na relevantno ograničenje/zabranu.

Ad. 4.) Plan provedbe LRSR za 2020. godinu

 • FLAG-ovi koji u svojim LRSR imaju izrađen Akcijski plan provedbe po kvartalima unutar jedne kalendarske godine, nisu obavezni poštivati objavu FLAG natječaja prema kvartalima definiranim u LRSR, već se ista promatra na godišnjoj razini.
 • Izmjene LRSR koje se odnose na realokacije unutar kvartala u okviru iste godine, mogu se provoditi bez slanja Zahtjeva za odobrenjem izmjena odabrane LRSR Upravljačkom tijelu.

 

Primjena uputa

 • Za potrebe provedbe Pravilnika o LRSR i Smjernica za provedbu LRSR, izmjena Statuta, internih akata, odluka, procedura i ostalih elemenata radi izmjena u postupanju od strane FLAG-a prema ovim uputama, nije potrebna (osim ako proizlazi iz drugih posebnih propisa za koje nije nadležno Upravljačko tijelo) te je, prema gore navedenim uputama, moguće postupati od dana zaprimanja ove obavijesti sve do zaprimanja obavijesti Upravljačkog tijela o prestanku važenja iste, kojima se izvanredne okolnosti stavljaju van snage.
8. Travanj, 2020.

Objavljen je Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19.

Objavljen je Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19.

Obavještavamo sve zainteresirane kako je otvoreno novo e-savjetovanje Ministarstva poljoprivrede na temu:

Prijedlog pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19.

 

Savjetovanje je otvoreno do 23.4.2020. te ga je moguće pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13929

 • Pravilnikom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele državne potpore u ribarstvu u skladu s Privremenim okvirom za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji Covida-19.
 • Predmet potpore: dodjela državne potpore u ribarstvu s ciljem pomoći za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa u sektoru gospodarskog ribolova na moru, uzgoja školjkaša, uzgoja hladnovodnih vrsta riba, uzgoja toplovodnih vrsta slatkovodnih riba, uzgoja morske ribe, prerade proizvoda ribarstva i ribarskih zadruga, a u skladu s Paketom mjera pomoći gospodarstvu Vlade RH uslijed epidemije koronavirusa.
 • Sredstva potpore osiguravaju se iz državnog proračuna Republike Hrvatske te iznose ukupno 30.000.000,00 kuna, a najviša potpora koju korisnik može ostvariti ne smije prelaziti 120.000,00 eura.

Slika preuzeta sa linka

7. Travanj, 2020.

Financijska pomoć sektoru ribarstva glede COVID-19

Financijska pomoć sektoru ribarstva glede COVID-19

Zbog situacije sa COVID-19 pandemijom te negativnim utjecajem iste na gospodarski sektor ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je niz mjera kako bi se ublažio ovaj negativni utjecaj na poslovanje.

Kako bi se pojasnio odnos pojedinih mjera te osnovni kriteriji, u dokumentu Financijska pomoć sektoru ribarstva (obrazloženja)  možete naći upute sa detaljnim obrazloženjima glede:

1. potpora male vrijednosti,
2. novog privremenog okvira za dodjelu državnih potpora,
3. privremene obustave ribolova te
4. formule za način izračuna potpore za privremenu obustavu.

Napominjemo kako se još uvijek čeka odobrenje Europske komisije te su stoga mjere još uvijek podložne izmjenama. Ukoliko do izmjena dođe, o njima ćemo Vas pravodobno obavijestiti.

11. Oujak, 2020.

Obavijest dionicima u vezi koronavirusa (COVID19)

Obavijest dionicima u vezi koronavirusa (COVID19)

Obavještavamo sve članove, dionike i ostale partnere kako je Istarska županija donijela konkretne mjere s ciljem smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom na području Istarske županije, a sukladno preporukama koje je donio Stožer civilne zaštite Istarske županije.

Navedenim mjerama je udrugama civilnog društva u Istri naloženo žurno i neodgodivo zatvaranje prostora koje koriste za svoj rad i za razne manifestacije, tj. naložena je obustava redovnih aktivnosti, okupljanja članova i slično, sa ciljem smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19 na području Istarske županije.

Slijedom preporuka Stožera civilne zaštite Istarske županije, a radi prevencije širenja koronavirusa (COVID 19) LAGUR “Istarski švoj” od danas, 11. ožujka 2020. godine, do daljnjeg ograničava rad sa strankama, a kontakt će u uredovno vrijeme biti moguć isključivo putem pošte, telefona ili e-maila. Sve dodatne upite dionici mogu ostvariti u bilo koje vrijeme na e mail: laguristarskisvoj@gmail.com

Mjere i najnovije preporuke možete pronaći na službenim web stranicama:

Brojevi telefona Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na temu koronavirusa dostupni su za građane svaki radni dan od 8 do 22 sata te subotom i nedjeljom od 8 do 14 sati: 091 468 30 32 te 099 468 30 01.

Naputak za pranje ruku

COVID-19 infografika

Plakat za javne prostore COVID-19

 

 

 

10. Veljaa, 2020.

Objava rezultata odabira projekata za Mjeru 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama

Objava rezultata odabira projekata za Mjeru 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama

Sukladno točki 5.11. Priručnika za provedbu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu, a s ciljem informiranja nositelja projekata o rezultatima LAGUR natječaja, nakon završetka postupka odabira projekata po FLAG natječaju te donesenih konačnih Odluka od strane Upravnog odbora LAGUR-a “Istarski švoj”, objavljuju se rezultati odabira.

 

U okviru Mjere 3. Poticanje povećanja potrošnje ribe u odgojno obrazovnim ustanovama donesene su Odluke o odabiru projekata za sljedeće projekte:

 • projekt ID #20305, nositelja Dječji vrtić “Radost” Poreč,
 • projekt ID #20304, nositelja Dječji vrtić – Scoula dell’infanzia “Paperino” Poreč-Parenzo,
 • projekt ID #20302, nositelja Dječji vrtić Olga Ban Pazin,
 • projekt ID #20301, nositelja Dječji vrtić Tići Vrsar,
 • projekt ID #20303, nositelja Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin.

Detaljan prikaz dostupan je na sljedećem linku: Mjera 3 – Objava rezultata odabira projekata

 

2. Veljaa, 2020.

Informativne radionice za Mjeru 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine

Informativne radionice za Mjeru 7. Promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine

Pozivamo sve potencijalne korisnike da sudjeluju na informativnim radionicama za Mjeru 7. promicanje ribarstvene, akvakulturne i pomorske baštine iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a “Istarski švoj”, koje će se održati 06.03.2020. u prostorijama LAGUR-a „Istarski švoj“ na adresi 154. brigade hrvatske vojske 5, u Pazinu s početkom u 9,00 sati.

Više informacija: Informativna radionica na terenu za Mjeru 7